deltatours.bg

Договор за организирано пътуване

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
 
            Днес ……...2020 г. в гр. София между „ДЕЛТА ТУРС БГООД със седалище и адрес на управление град София 1680, ж.к. Борово, ул. Родопски извор, бл. 234, вх. А, рег. по ф.д. № 1111/05.09.2013 г.  по описа на Софийски градски съд, Булстат/ЕИК 202750198 , тел. 02/850 55 66, факс 02/850 55 66,е-mail [email protected]   , с лиценз  № PK-01-7187, представлявана от Управителя Eвгения Василева Димова, наричана по –долу ТУРОПЕРАТОР, чрез ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ........................................... от една страна и ……………………………………………………,ЕГН:
........................................., адрес на клиента: ...........................................................................
....................., тел. за връзка: .............................................................

 
  Трите имена по л.к. или задгр. паспорт (на латиница) № лична карта или задгр. паспорт Валидност на л.к. или задгр. паспорт ЕГН Тел.дом
Тел служ.
Мобилен
1          
2          
3          
наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното:
 
1.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане организирано туристическо пътуване от София,Р България до............................................
………………………………………….и обратно срещу възнаграждението, платимо от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно условията на настоящия договор.
2. Транспортът по горното пътуване, ако е организиран,  ще се осъществи с...................................................................................................................................................
3.Фирма –превозвач………….......със седалище……….№ на лиценза, използвани транспортни средства................................................
3.1. Автобусът е марка…………….,категория……., разполага с ……….места,снабден с минибар, видео, ТV.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще осъществи пътуването от……..........20…г. от ….часа, от място на тръгване............................................................................................................................ до…............  20...г  по маршрута София………………………………...........София с обща продължителност.......…..дни.
5.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да настани ПОТРЕБИТЕЛЯ в хотел категория….................................................................................................................................., да му осигури …....бр. нощувки, …...бр. закуски …….бр. обяда…....бр. вечери.
6.Брой и вид на стаите за настаняване……………………………………………................
7.Вид на заведенията за хранене и развлечение:……............................................................
8.Други услуги, включени в общата цена:
8.1. Посещения………………………………………………………………………………..
8.2. Екскурзии………………………………………………………………………………...
8.3. Трансфери и други услуги……………………………………………………………….
9.Специални изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предявени от него преди сключването на договора:
10.Обща стойност на всички услуги включени в цената.....................................................
10.1. Пакетна цена за възрастен на основно легло……..лв, словом /.................................../
10.2.Пакетна цена за трети възрастен на допълнително легло..........лв,словом/............................../
10.3. Пакетна цена  за дете на допълнително легло........лв,словом /................................../
10.4.Пакетна цена за възрастен самостоятелно настаняване в единична стая........лв,словом /......................................./
10.5.Цена на летищни такси…….....
/цената е общо за всички пътуващи/
10.6. Други ........................………………………………………………  
-визи,трансфери,застраховки………………………………………………..........................
11.Цената не включва: таксите за вход в музеи, билети за корабчета, градски транспорт, джобни пари, градски или курортни такси, изискуеми за заплащане в съответната страна на място, както и някои допълнителни посещения и екскурзии, специално упоменати, че са с доплащане.
12. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото за промяна в цените на пътуването при драстично увеличение на равнището на цените на горивата, или други ценови изменения, извън контрола на ТУРОПЕРАТОРА,  като своевременно уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ. Същите могат да бъдат направени до 20 дни преди началната дата на отпътуване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването при условие, че не се касае за самолетна програма, сумата ще му бъде възстановена. При самолетна програма –на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде възстановена само сумата за закупения самолетен билет, задържана като неустойка от съответната авиокомпания.
13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал обстойно с обявените в програмата за туристическо пътуване цени, маршрут и други условия на ТУРОПЕРАТОРА, посочени в официалния уебсайт  или каталога на последния, както и с Общите условия на ТУРОПЕРАТОРА.
14. Срок и начин на плащане на общата цена:
Автобусни програми: Депозит в размер на...........до 5 работни дни, доплащане до....................................
Самолетни програми: Депозит в размер на...........до 24 часа, доплащане до....................................
14.1. Включените услуги в цените на организираните от „Делта Турс БГ” пътувания  са отразени в програмата за съответното пътуване. Плащанията се приемат в брой или по банков път в лева по сметката на ТУРОПЕРАТОРА,  или чрез агентската мрежа.
14.2 Капарото/ депозита/ в размер като правило на 50% на човек за автобусните и самолетните пътувания се заплаща в срока по точка 14 от настоящия договор. По изключение, поради спецификата на някои пътувания размера на капарото / депозита/ може да бъде по-голям, или по-малък, което се отразява в Договора в точка 14.
14.3. Остатъкът в съответния размер на се заплаща съгласно срока, упоменат в точка 14 от настоящия договор, фиксиран като дата или оставащи дни преди датата на пътуването.
14.4.Резервация за Нова година, Коледа и Великден и други национални празници се прави само след заплащане на 50%  от сумата.
14.5. В случай ,че сумите по т.10 не бъдат заплатени в посочения в т.14 срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира резервацията. Депозита се възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като последния няма право да претендира за последващо изпълнение на сключения договор.
15. Анулации и неустойки
15.1. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора без да дължи неустойка е 90 дни преди датата на отпътуването за резервации по ранни записвания и 60 дни при резервации по редовни цени. Изключение от това правило се правят само за автобусни уикендови програми със срок до 3 дни или на разстояние до 400 км от отправната точка. В този случай пътуването може да се анулира без неустойка до 40 дни преди датата на отпътуване.
15.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.15.1. той дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойки в размер на:
15.2.1.При резервация по ранни записвания, специални оферти с намалени цени, промоционални оферти всяка страна може да анулира участието си по този договор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка.
15.2.1.1. До края на текущия работен ден - без неустойка
15.2.1.2. 90 и повече дни – страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и др.
15.2.1.3. от  90 до 60 дни- 30% от договорираната сума.
15.2.1.4. от 59 до 45 дни - 60 % от договорираната сума.
15.2.1.5. от 44 до 31 дни- 80 % от договорираната сума.
15.2.1.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 30 дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
15.3.1. При резервация по редовни цени, без специални намаления и отстъпки, всяка страна може да анулира участието си по този договор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка:
15.3.1.1.До края на текущия работен ден - без неустойка
15.3.1.2. 60 и повече дни- страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и др.
15.3.1.3. от 59 до 45 дни - 40 % от договорираната сума.
15.3.1.4. от 44 до 35 дни - 70 % от договорираната сума.
15.3.1.5. от 34 до 31 дни - 90 % от договорираната сума
15.3.1.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 30 дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
15.4.1. При резервации за автобусни уикендови програми със срок до 3 дни или на разстояние до 400 км от отправната точка, независимо от срока на записване:
15.4.1.1. 40 и повече дни – без неустойка като се дължат само фактически направени разходи за визи, самолетни билети, застраховки и други, ако има направени такива.
15.4.1.2. от 39 до 20 дни – 60 % от договорираната сума.
15.4.1.3. от 19 до 8 дни – 80 % от договорираната сума.
15.4.1.4. При отказ в срок по-малък от 7 дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има право да преотстъпи пътуването си на трето лице съгласно Общите условия на организираното пътуване, но не по-късно от 15 дни преди датата на отпътуване за автобусните екскурзии и 30 дни за самолетните програми, ако замяната отговаря на конкретните изисквания за осъществяване на пътуването. В противен случай, ТУРОПЕРОТОРЪТ си запазва правото индивидуално да променя цената на пътуването в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната. За направени допълнителни разходи, свързани със замяната ПОТРЕБИТЕЛЯТ и лицето, което ще пътува носят солидарна отговорност пред ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯ дължи съответната такса на ТУРОПЕРАТОРА при смяна или преотстъпване на пътуването на трети лица, размера на която е фиксиран в Общите условия.
17.1.Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.
17.2. Към обстоятелства на непреодолима сила в частност се отнасят: пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други обстоятелства извън разумния контрол на Туроператора. Срокът за изпълнение на задълженията му се отлага съразмерно на времето, в течение на което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства продължат повече от 10 дни, Туроператорa има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по договора за пътуването и в този случай Потребителя няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.
17.3.Туроператорът е длъжен своевременно да извести Потребителя за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията му.
17.4.При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено туристическото пътуване, и настъпили след пълно или частичното му заплащане на  от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 14 дневен срок от получаването и.
17.5.Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства и тяхната продължителност ще служат документите, издавани от съответните компетентни органи.
17.6.Обстоятелства по непреодолима сила, възникнали вследствие на епидемична обстановка – пандемии, или трайно, продължително изменение на митническите и гранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, се третират според действащото специално законодателство на Република България.
18. Минимален брой записани туристи за осъществяване на пътуването….човека, като крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ  е като правило 15 /петнадесет/ дни преди началната дата на пътуването за автобусните програми и 30 /тридесет/ дни за самолетните програми,ако не е указан по-дълъг или кратък срок в програмата. Възможно е пътуването да бъде осъществено, въпреки недостигнат минимален брой туристи, по решение на Туроператора и с преизчислена цена и променени условия. Цената може да бъде преизчислена с до 10% от първоначално договорираната. В този случай Туроператорът информира Потребителя за настъпилите промени в обстоятелствата и увеличението, до 15 дни преди отпътуване, писмено. Потребителя е длъжен да приеме или откаже промените, като отговори до 24 часа от получаване на информацията от Туроператора. Липсата на писмен отговор се счита за информирано съгласие и приемане на промените от страна на Потребителя.
19. При значителни промени на съществуващите клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.80 ал.1 от Закона за туризма,пряко или чрез агентската мрежа в двудневен срок от настъпването им, но не по-късно от 10 дни преди датата на пътуването. При промяна в цената на пътуването Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Туриста за промяната в общата цена в срок от 2 дни след възникване на обстоятелствата по чл. 2.20. от Общите условия. Туристът има право:
1. да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума.
2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от туристическото пътуване в срок от 3 дни след като бъде информиран.
3. в случай на отказ от пътуването Туристът има право: да приеме предложеното му от Туроператора друго пътуване от същото качество, ако има такова отправено предложение от страна на Туроператора; да приеме друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като разликата му бъде възстановена от Туроператора; да получи обратно в срок от 7 дни след писмения отказ цялата сума платена на Туроператора по банков път.
20. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в устен или писмен вид и се приемат до 14 /четиринадесет/ дни след завършването на пътуването. Рекламацията се разглежда само в случай, че към нея е приложен двустранен протокол, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ от една страна, и от друга страна от представител на Хотела, или на Чуждестранния партньор или представител на ТУРОПЕРАТОРА, придружаващ ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазването на Общите условия за организирано пътуване. За всички условия по рекламациите Потребителя декларира, че е запознат с Общите условия на Туроператора.
21. ТУРОПЕРАТОРЪТ притежава необходимият Лиценз за туроператор и турагент,съгласно изискванията на Закона за туризма за извършване на дейността, с регистрационен  лиценз  № PK-01-7187
22.ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл.99, ал.4 от Закона за туризма със ЗД „Евроинс“ АД  и номерът на застрахователната полица е:  03700100002300/26.09.2019 год.
23.  Информацията за сключената  застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” – Помощ при пътуване, за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица, като нейният оригинал се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ТУРОПЕРАТОРА, ако застраховката е индивидуална – в случай че застраховката е групова, оригинала се съхранява във водача на групата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключи допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, за случаите на злополука, болест или смърт, както и застраховки с по-висок лимит на отговорност,  които не са включени в цената на пакета.
24. ТУРОПЕРАТОРЪТ е регистриран администратор на лични данни. С подписването на настоящият договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си за обработката и съхранението на личните си данни от ТУРОПЕРАТОРА и предоставянето им за обработка от трета страна, в.т.ч. авиокомпании, хотели, месни и чуждестранни контрагенти, застрахователни компании, транспортни фирми единствено и само за целите на туристическото пътуване. ТУРОПЕРОТОРЪТ няма право да предоставя личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка и съхранение на субекти, нямащи пряко отношение към изпълнението на настоящия договор.
25. ТУРОПЕРАТОРЪТ публикува в писмен вид и уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изискванията на паспортния и визов режим, както и информация за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването.
26. Неразделна част от договора са Общите условия. Този договор се сключва на база на информацията на ТУРОПЕРАТОРА по чл.80 от ЗТ и изискванията на чл.81 и на чл.87 от ЗТ, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат. Пътуването, посочено в т.1 на тази бланка може да се осъществи сам, може да се осъществи само, ако е набран минималния брой участници от 35 туристи. В срок от 15 дни за автобусните програми и от 35 дни за самолетните програми  до датата на отпътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен, ако този брой не е набран като ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява внесената сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ в нейния пълен размер.
 
Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването, посочена в него. Той се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
 
ЗА ТУРОПЕРАТОРА:                    ЗА ТУРАГЕНТА:                                  ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
.....................................                  ......................................                         .....................................

 
Абонирайте се за нашите специални предложения