Категории

Общи условия

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Предмет на настоящите общи условия се явява продажбата на туристически пътувания – ТП, предоставяни от Туроператора и оформени в туристически ваучер на Туриста.Туроператорът поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и осъществи ТП.  Конкретните условия на ТП и сроковете за неговото извършване се указват в  Договора за организирано туристическо пътуване, туристически ваучер (издава се след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи, които се явяват неразделна част от сключения договор.

1.2. Понятията турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, потребител на организирани пътувания с обща цена, основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги се приемат в смисъла на Закона за туризма на Република България.

1.3. Основни дефиниции: Турист – всяко физическо или юридическо лице, потребяващо  основна и/или допълнителна туристическа услуга предоставена му от Туроператора или Туристически агент;

Туроператор – юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност и притежаващо валидно удостоверение за регистрация;

Туристически агент – юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на агентска дейност и притежаващо валидно удостоверение за регистрация. ТА извършва посредничество при продажбата на организирани пътувания и туристически услуги на Туроператора;

Туристически ваучер – документ под отчетност, издаден от регистриран Туроператор, който удостоверява съществуването на договорни отношения  между Туроператора и Туриста като потребител на туристическата услуга. Издава се за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран Туроператор итрябва да се предаде в мястото на настаняване на туриста.

Туристически пътувания - комплекс от основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване, транспортиране и хранене на Туристите, а също други услуги, в зависимост от целите на пътуването

Туристически продукт – съвкупност от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.

В настоящите Общи условия под дефиницията за Туроператор или Турагент се разбира Дружество с ограничена отговорност „Делта турс БГ” ООД.

 

ІІ. РЕЗЕРВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

2.1. Резервацията на Туриста се извършва в офис на Туроператора, по електронна поща или онлайн заявка, по телефон, чрез турагент. Конкретните желания на Туриста за срока на предоставяне, състава и категорията на услугите, включващи се в ТП, се отразяват в съответно съставените документи в момента или впоследствие, ако се налагат допълнителни уточнения. Потвърждаването на възможността да се предоставят на Туриста желаните от него условия, се извършва от Туроператора. Информацията, предоставяна в офисите и на официалния уеб сайт на Туроператора е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници. Предоставената от Туроператора информация  за организирани пътувания, без да е сключен Договор за организирано ТП, е със срок на валидност 7 дни, след което са възможни съществени промени.

2.2.Потвърждаването на  резервацията от страна на Туроператора се прави само след заплащане на депозит в размер на 30% на човек за всички пътувания. Останалата сума в размер на 70% се заплаща като правило  минимум 14 /четиринадесет/ работни дни преди датата на отпътуване. Изключение се прави за специфични програми, когато този срок е по-дълъг и следва да бъде ясно указан в конкретната програма. При пътуване по промоционални програми, първоначалният депозит е в размер на 50 % от общата стойност на туристическия пакет и доплащане- според условията на конкретната програма, ако изрично не се изисква цялостно плащане. Туристът има право да извърши временна резервация по електронна поща или по телефон. В такъв случай, тя се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез плащане на депозит и оформяне на Договор за организирано ТП. Договорът обвързва Туроператора за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване на направената временна резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок

2.3. Извършената резервация на Туриста за ТП обвързва Туроператора, за изпълнение на задълженията му, само след заплащане цялата сума на избраната програма. Ваучер за настаняване се издава на Туриста след извършено пълно плащане.

2.4. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери, застрахователната полица, препоръките за правилата на поведение и лична безопасност по време на извършването на ТП. Съпроводителните документи, оформени по установения ред, Туристът може да получи след предварителна договорка в офис на Туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.

2.5. В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на Туроператора или офиса на негов представител /агент/, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма (ЗТ). При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора.

2.6. Когато Договорът за организирано ТП е сключен чрез Туристически агент (Турагент), то последният предоставя на Туристите информацията  предвидена в законодателството ни. За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с ТП, Туристите се обръщат на първо място към Турагента и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора.

 

І­ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА

3.1. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора като представи необходимите документи, за осъществяването на ТП.

3.2. Туристът е в задължението си лично да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България.

3.3. Туристът има право, в месечен срок преди началото на ТП, да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с други възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 20 лв.

3.4. С подписването на Договора за организирано ТП Туристът декларира, че преди сключването на договора, Туроператорът му е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия режим на зържавите, в която/които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършването на ТП.

3.5. При промяна в цената на пътуването Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Туриста за промяната в общата цена в срок от 2 дни след възникване на обстоятелствата по чл. 3.5 и прилежащите точки към него.

3.6. Туристът има право:

3.6.1. да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума.

3.6.2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от туристическото пътуване в срок от 3 дни след като бъде информиран.

3.6.3. в случай на отказ от пътуването Туристът има право: да приеме предложеното му от Туроператора друго пътуване от същото качество, ако има такова отправено предложение от страна на Туроператора; да приеме друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като разликата му бъде възстановена от Туроператора; да получи обратно в срок от 7 дни след писмения отказ цялата сума платена на Туроператора.

3.7. Туристът отговаря лично за редовността, валидността и точното оформление на своя документ за самоличност по време на ТП.

3.8. Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения, когато Туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако измененията на ТП, осъществени до неговото начало, са писмено съгласувани между страните, то претенции по изменението на условията на пътуването Туроператорът не приема и не носи отговорност. В тези случаи влизат в сила условията, изложени в точка  7.1 от настоящия Договор.

3.9. Туристът е длъжен да заплати стойността на ТП в уговорените срокове.

3.10. Туристът заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете, отделно. Същите са указани в програмата, която се предоставя на туриста на етап „резервация”

3.13. С подписването на Договора за организирано ТП, Туристът декларира, че е запознат подробно с всички дейтайли по програмата за пътуването и ги приема, както и предложената от Туроператора обща цена.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

4.1.Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимата информация на туриста. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт по време на ТП. При необходимост от виза Туроператорасъдейства на туриста, доколкото е в неговите компетенции, за издаването й, като предоставя необходимите документи за груповото ТП на съответните органи и консулски отдели. При индивидуално ТП, Туриста сам урежда формалностите по визовия режим и лично урежда своите документи в конкулските отдели, като в този случай Туроператора не носи отговорност за неполучаването й от страна на Туриста.

4.2.Туроператорът извършва медицинско застраховане /МЗ/ на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. Разходите, свързани със застраховането, се включват в стойността на ТП, ако то е организирано ТП. Застраховка при индивидуално ТП се заплаща допълнително. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица. МЗ съдържа особености по отношение на малолетни и възрастни лица! Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания.  По желание на Туриста, срещу допълнително заплащане, се сключва застрахователен договор – на по-високо ниво (с/без Аssistance).  Туроператорът издава застраховка “Помощ при пътуване (Асистанс)” , с покритие минимум 5 000 евро в случай на заболяване или злополука по време на пътуването на Туриста, като предоставя оригиналната застрахователна полица на Туриста най-късно в деня на отпътуване. При организирани пътувания, Туроператорът е в правото си да направи обща застраховка /групова застраховка/, за всички пътници, като по време на пътуването полицата стои в представителя му.

4.3.Туроператорът извършва настаняването в превозното средство по реда на записванет, когато то се използва /чартира/ изцяло само за организирано пътуване от него. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

4.4.Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (транспорт, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при промяна на летищните такси. Цената се променя пропорционално на извършеното поскъпване, като Туристът се уведомява своевременно за това. Ако Туриста е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.5.Туроператорът има правото да промени договорената цена на пътуването при промяна на:

4.5.1. транспортните разходи в.т.ч. на горивото, ако такова е заявено

4.5.2. пътни такси, летищни такси и други такси, свързани с пътуването , независещи от туроператора.

4.5.3. обменният валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

Туроператорът може да променя по всяко време сроковете и програмата на ТП, с оглед обезпечаване безопасността на туристите.

4.6. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право по свой избор да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително като развали договора, със съответните последици, предвидени в договора и Общите условия.

4.7. Място на тръгване

за автобусните екскурзии се указва за всяка конкретна програма и се записва в Договора за организирано ТП. Мястото на тръгване може да се промени непосредствено преди пътуването по технически причини – демонстрации, стачки и др.,като своевременно се уведомяват туристите за това. За самолетните програми мястото на тръгване е от терминал Заминаване на съответното летище.

4.8. Туроператорът има право да откаже качване в превозното средство на Туристи, злоупотребили с алкохол или употребили наркотични вещества.

4.9. Туроператорът не носи отговорност пред Туриста в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини; Непреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./ ;Анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Туриста; Загуба, повреда или кражба на багаж по време на пътуването; Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Туриста; Недопускане от страната на съответните митнически и гранични служби на Туриста да излезе или да влезе в страната на пътуването поради липсата на надлежно оформени документи или извършени правонарушения; Недопускане от страна на съответните български митнически и гранични служби Туриста да напусне страната поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения в пределите на РБългария.

4.10. Туроператорът не носи отговорност пред Туриста в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора според чл.8.1.

4.11. Непълнолетни граждани на Р България, пътуващи с придружител,  следва да притежават надлежно оформени документи –нотариално завелени пълномощни, задграничен паспорт, лична карта, акт за раждане /когато това се изисква от граничните и митнически власти/ и да ги представят на граничните пунктове при поискване. Туроператорът не носи отговорност за непълни или неправилно издадени документи на лицата под 18 години.

 

V. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ

5.1. Разплащанията за предоставените  туристически услуги се извършват от Туриста в левове:

В левовата равностойност на $ - USA (щатския долар) или € евро, по официалния курс на БНБ към деня на плащането.В случай на растеж на курса на $ - USA (щатския долар) или € евро към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% (един процент), Туроператорът си запазва правото да изменя цената  на ТП. Заплащането се извършва в офис на Туроператора, респективно Турагента, в същия или най-близкия град, по банков път или с кредитна карта.

5.2.В случай на неспазване от Туриста на сроковете за заплащане на предоставените от Туроператора туристически услуги и организирани ТП, последният има право да анулира резервацията, като събере дължимата неустойка, съгласно анулационните срокове обявени от Туроператора.

5.3. Цените за всяко ТП включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. Туриста е длъжен да заплати крайната обща цена, обявена в програмата. Всички допълнителни услуги, които не са включени в общата цена се указват в програмата и се заплащат от Туриста само в случай, че същият желае да се възползва от тях. В случай на плащане по банков или електронен път Туриста следва да  посочи банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на агенцията, а извън България - за сметка на възложителя.

5.4. При плащане с кредитна карта сумата се завишава с 3% за банкови такси.

 

VІ.УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, АНУЛАЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА

6.1.В изключителни случаи, във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, указан в издадените документи, с хотел от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП. В тези случаи Туристът се информира веднага, след извършването на съответната промяна.

6.2.Двете страни са в правото си да поискат изменение или разваляне на сключения индивидуален договор до началото на ТП в следните случаи:

Ако не могат да бъдат обезпечени уговорените от страните състав и качество на услугите, включващи се в ТП;

Ако не се набере минималният брой туристи в група, необходим за осъществяването на ТП, който е указан изрично в програмата;

Непредвиден ръст на транспортните тарифи, въвеждането на нови или повишаването на действащите ставки на данъци и налози, рязкото изменение курса на националната валута;

При положение, че не се набере минимален брой туристи /само ако е указан в съответната програма/, на Туриста се предлага индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 7 дни преди началото Туроператорът, след като уведоми Туриста, има право да отмени пътуването, като възстанови цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.

6.3.Ако страните не постигнат съгласие за съответни изменения и допълнения в договора /включително ТП/, то договора автоматически прекратява своето действие, а на Туриста се връщат заплатените от него суми.

6.4. Туроператорът потвърждава или отказва заявената услуга не по-късно от 7 дни преди датата на заминаване. Ако по обективни причини - изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, не набиране на минимален брой туристи  за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др., услугата не може да бъде извършена, внесената сума за заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер не по късно от 5 дни преди датата на заминаване в офиса, където е сключен договорът. В такъв случай, Туроператорът не дължи неустойки и компенсации на Туриста.

6.5. Ако Туроператорът не потвърди заявена допълнителна туристическа услуга, невлизаща в общата цена, това не може да бъде повод за отказ от пътуването въобще.

6.6. Минималният брой туристи за изпълнение на допълнителните услуги се посочва за всяка програма конкретно в общите условия на програмата. Крайният срок за уведомяване на потребителите, в случай че минималният брой туристи за осъществяване на организираното пътуване не е набран, се определя на 7 дни преди датата на отпътуване включително.

 

VІІ. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

7.1.При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат следните неустойки, в процент от пълната стойност на ТП:

При пътуване в чужбина:

Повече от 3 месеца преди датата на пътуване – 0% процента;

От 3 месеца до 30 дни – 20% /двадесет/ процента;

От 29 до 16 дни – 30% /тридесет/ процента;

От 15 до 7 дни – 70% /седемдесет/ процента;

По-малко от 7 дни до началото на ТП – 100% /сто/ процента;

При пътуване в страната:

Повече от 20 дни преди датата на пътуване – 0% процента;

От 20  до 14 дни – 20% /двадесет/ процента;

От 13 до 7 дни – 30% /тридесет/ процента;

От 6 до 3 дни – 70% /седемдесет/ процента;

По-малко от 3  дни до началото на ТП – 100% /сто/ процента;

Обявените неустойки са общи за Туроператора. При различие на анулационните срокове за всяко конкретно пътуване, важат тези, които са обявени за конкретната програма и подписани в Договора за туристическо пътуване на Туроператора.

Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.

При анулация на резервация по ”Ранни записвания” се удържа платеният депозит. При промяна по резервацията цената се

прекалкулира според актуалните към момента цени.

7.2.При хотели с различни анулационни условия от посочените, туристите следва да бъдат информирани от страна на

туроператора.

7.3.Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировъчни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Туристите се уведомяват своевременно.

Туроператорът не носи отговорност за изменението на часовете на полетите от страна на съответното летище, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията.

Туроператорът не носи отговорност респективно и за замяната на транспортното средство, когато се използва друг вид транспорт и зависи от фирмата превозвач.

При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата им, е възможно и по-често срещана, промяна в часовете на полетите. В тези случаи Туроператорът не носи никаква отговорност, ако е уведомил туриста за тази възможност.

7.4.В случай на нарушение от Туристите на действащите правила на пътуване, регистрация или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е страна включена в програмата на ТП, включително РБългария, както и при неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло от съответното лице нарушител, като санкциите се заплащат от виновните лица в целия им размер.

7.5. Ако с решение на властите или отговорни лица на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе в която и да е страна от програмата, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, по причини на:

Отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне,което не е по причина на Туроператора;

Нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора;

Състояние на алкохолно опиянение или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с правилата за поведение на обществено място;

Други действия  на компетентни или оторизирани лица или органи, в съответната държава,

Туроператорът не носи отговорност и няма задължение за възстановяване на суми на Туриста.

Туроператорът не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист.

В този случай стойността на туристическата услуга на Туриста не се връща, като последният заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично/ поведение.

7.6.В случай, че Туристът не се яви в часа и мястото за начало на ТП или прекрати по свое желание пътуването през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай, Туристът сам урежда заминаването и/или завръщането си.

7.7.В случай, че ТП не може да бъде осъществено или се прекъсне по вина на Туриста, като за извършването му се изисква издаването на каквато и да е виза или други необходими, респективно разрешителни документи, то, в допълнение към санкцията на т.7.1, настъпва следната отговорност:

Ако документите на Туриста не се занесат в оторизираните дипломатически служби, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат изцяло;

Ако към момента на отказ от ТП визата е поставена в паспорта, стойността на услугите по оформянето на визата не се връщат;

Ако на Туриста е отказано получаването на виза по независещи от Туроператора причини, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат, като се удържа стойността на консулския сбор;

7.8.Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието /напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н./ в границата от 30 дни преди датата на заминаване.

7.9.Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване вследствие закъснение при издаване на виза или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на пътуването.

7.10.Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, от които Туристът е могъл, но не се е възползвал.

7.11.Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са вследствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н./.

7.12.Отговорността на Туроператора пред Туриста е ограничена до списъка от услуги, уговорени в ТП. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на Туриста се връща разликата до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на ТП.

7.13.Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди, не може да превишава стойността на ТП.При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.

 

ІX.ФОРС-МАЖОР

9.1.Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.

9.2.Към обстоятелства на непреодолима сила в частност се отнасят: пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други обстоятелства извън разумния контрол на Туроператора. Срокът за изпълнение на задълженията му се отлага съразмерно на времето, в течение на което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства продължат повече от 7 дни, Туроператорът има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай Туристът няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.

9.3.Туроператорът е длъжен своевременно да извести Туриста за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията му.

9.4.При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването и.

9.5.Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства и тяхната продължителност ще служат документите, издавани от съответните компетентни органи.

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

10.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от тях.

10.3. Всички спорове по изпълнението н Договора за туристически услуги и организирани ТП  ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай не постигнат съгласие, споровете между страните ще се решават от компетентният български съд.

10.4. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора за ТП се извършва в писмена форма

10.5. При изменение на Договора за ТП задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора за ТП задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения .

10.6. Договорът за ТП влиза в сила от датата на подписването му и е в сила, докато завърши туристическото пътуване.

10.7. Настоящите Общи условия както и  Договора за ТП се изготвят и подписват в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

10.8. Общите условия са неразделна част от Договора за организирано ТП на „Делта турс БГ” ООД

10.9. Когато Договора е сключен в офис на туристически агент, то той заедно с Общите условия се подписва в 3 екземпляра.

10.10. Туроператорът декларира, че предоставяните от потребителите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, обработват се само и единствено във връзка с изпълнението на подписания между страните договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

 

ЗА ТУРОПЕРАТОРА:                                             ЗА ТУРАГЕНТА:                                                                 ЗА ТУРИСТА: